مرور برچسب

حکمت اسلامی

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت ششم – عقل سِعی

📜 عقل کلی در حکمت اسلامی " ...بعد از تنزل به مرتبه تعین ثانی، تنزل است به مرتبه ارواح که آن را عالم غیب و عالم امر و عالم علوی و عالم ملکوت گویند و آن عبارت از عالمی است که اشارت حسی بدان راه نیابد. چنان که عالم شهادت ، عبارت از عالمی است…

قرآن و مقام بقای بعد الفناء

📜 توحید ذاتی "...در قوس صعود ، بحث از این است که عارف به مقامی دست می یازد که این واقعیت را به چشم دل شهود می کند. این شهود، به واسطه تجلی حق ، یعنی تجلی افعالی است. بنابراین، عارف با رسیدن به مقام فنای افعالی (شهود و درک توحید افعالی) در…

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت پنجم – عقل بالفعل و عقل مستفاد

📜 عقل بالفعل و عقل مستفاد "دانستی که نفس انسانی از صورتی به صورت دیگر و از کمالی به کمالی دیگر ترقی می کند، لذا در آغاز نشأه و پاگرفتنش، از جسمیّت مطلق به صور اسطقسی، و از آن به معدنیّت و نباتیّت، و از آن به حیوانیّت ترقی می کند تا آنکه…

حکمت اصطلاحی تماما ایرانی

سخنرانی ان شاءالله رحمتی در چهارمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی ، تابستان 1397 حکمت مهم ترین دارایی ما در ایران اسلامی است و یکی از کلیدواژه هایی که برای فهم سنت خود در اختیار داریم.... سنت از یک وجه به معنای حقایق…