مرور برچسب

فلسفه تاریخ

نتایج بحث از «فلسفه تاریخ»

📜فلسفه تاریخ "فلسفه تاريخ، علمی نظری است كه به تحليل و تعليل تاريخ به مثابه كليتی فراگير و منسجم و مبتنی بر روابط قاعده مند می پردازد؛ به گونه ای كه نتايج آن، معطوف به كاركردهای عينی است و در آن، سؤالاتی همانند علل پيدايش و تكامل تاريخ،…

ما و تحلیل تاریخ ایران

📜انقلاب اسلامی و تحلیل تاریخی آن "..فلسفه #انقلاب_اسلامی، رفع بي‌تاريخی ديدن فرهنگ #ايران است؛ پس براي نظريه‌‏سازانی كه فقط تاريخ خود را متن تاريخ و بقيه تواريخ و فرهنگ‌ها را در #حاشيه گذشته مي‌دانند، اين حاشيه چگونه می‌تواند به عنوان…

علوم اجتماعی و بحران

📜جامعه‌شناسی وفلسفه‌های تاریخ "...«جامعه‌شناسی» تمام آن نقصان‌های روش‌شناختی و #معرفت شناختی موجود در نظریه‌پردازی‌های #نظریه‌ پردازان اجتماعی بویژه ماهیت استعلایی آن را لحاظ کرده و بجای تاملات نظری - فلسفی و روش‌شناختی فاقد #اعتبار و…

نخستین حوزه تحولی اجتماعیات

📜جامعه‌شناسی و فلسفه‌های تاریخ "...«جامعه‌شناسی» تمام آن نقصان‌های روش‌شناختی و معرفت شناختی موجود در نظریه‌پردازی‌های نظریه‌ پردازان اجتماعی بویژه ماهیت استعلایی آن را لحاظ کرده و بجای تاملات نظری - فلسفی و روش‌شناختی فاقد اعتبار و…

قرن هجدهم، قرن خودآگاهی مدرنیته

قرن هجدهم، قرن خودآگاهی مدرنیته عصر روشنگری از دو جهت در تکوین فلسفۀ تاریخ جدید و اندیشه ترقی حائز اهمیت است. اول جایگاه تکوینی این عصر به دلیل نقش آن در صورت بندی ابتدایی اندیشۀ ترقی است. روشنگری بینشی را به تاریخ برانگیخت که بر اساس آن،…