مرور برچسب

مهدی گلشنی

امکان علم دینی (علوم طبیعی و علوم انسانی) – بخش اول

بحث در امکان علم دینی است و اینکه چرا این موضوع در زمان ما اهمیت و ضرورت دارد. وقتی به تمدن اسلامی نگاه می‌کنیم، صحبت از این نیست که این علم است و آن دین؛ بلکه عالمان، تحصیل علم را بخشی از دینشان تلقی می‌کردند. حتی وقتی سراغ علم جدید در…

صورت‌های مختلف مواجهه جهان اسلام با علم جدید

📜 ما و متافیزیک علوم ما در محیط‌های علمی خود با یک دوگانگی روبه رو هستیم؛ از یک طرف مایل به حفظ ارزش‌های اسلامی هستیم و از طرف دیگر با آموزش‌هایی مواجه شده‌ایم که در آنها جایی برای خدا نیست. دانشجو علوم را فرا می‌گیرد، بدون آنکه به ملزومات…

نقش جهان بینی در علم

📜نقش جهان بینی در علم "...در تمام علوم، دو جنبه داریم، یک جنبه متشکل از واقعیات طبیعت یا حقایق است. جنبۀ دیگر دیدگاه انسانی است که این حقایق را طبقه بندی می کند و آنها را در قالب نظریه ها می ریزد و بعضی مفاهیم را تدوین می کند. این دو جنبه…