مرور برچسب

هگل

جایگاه علوم انسانی در جهان مدرن

📜خودآگاهیِ آزادی "..از آنجا که قوانین تاریخ مربوط به خود آگاهی روح است، و از آنجا که خصلت ممتاز روح آزادی است، پس قوانین تاریخ مربوط به خود آگاهی آزادی است. چنین خود آگاهی ای در واقع مقصود یا غایت خود تاریخ است. هگل به ملاحظه همين هدف است…

فلسفه یونان و انسان سیاسی

‌ 📜 فلسفه کلاسیک ومسئله #انسان سیاسی مهمترین موضوع فلسفه‌سیاسی، #زندگی فلسفی است: فلسفه نه به عنوان #آموزش یا #نظامی از معرفت، بلکه به عنوان راه زندگی، راه حل مسائلی را ارائه می‌دهد که به زندگی #سیاسی ، پویایی می‌بخشد. تکاندهنده‌ترین…

پرسش انضمامی چه پرسشی است.

مدرنیته و تاریخی‌گری "...برداشت #مدرن از تاریخ، نخستین بار، در نیمه دوم قرن هیجدهم در آثار ویکو، منتسکیو، ولتر، هردر، کندرسه و امثال آن‌ها ظهور یافت. گرچه برخی از آنان، تاریخ را به سان کل قلمداد نمی‌کردند، اما در اینکه #تاریخ راه حل موثقی…

آزادی و فلسفه مدرن

کوگیتوی دکارتی و انسان مدرن #دکارت با تاسیس اصل cogito و تفسیری که از آن به عنوان #بنیاد تزلزل ناپذیر #هستی کرد، در حقیقت #یگانه سوژه (subject) حقیقی و به عبارت دیگر یگانه موجود يقيني را "من انسانی" از آن جهت که فکر می‌کند ( ego cogito)…

عقل در دوران مدرن

📜عقل در دوران مدرن "...نیوتن نخستین بار برای شناخت طبیعت راهی را نشان داد که از فرضیات دلبخواهی و خیالی به مفهوم روشن می انجامید و از تاریکی به روشنایی می رسید: «طبیعت و قوانین آن در تاریکی نهفته بودند خدا گفت: بگذاریم نیوتن بیاید و همه…

عقل در دوران مدرن

📜عقل در دوران مدرن "...نیوتن نخستین بار برای شناخت طبیعت راهی را نشان داد که از فرضیات دلبخواهی و خیالی به مفهوم روشن می انجامید و از تاریکی به روشنایی می رسید: «طبیعت و قوانین آن در تاریکی نهفته بودند خدا گفت: بگذاریم نیوتن بیاید و همه…

جامعه شناسی منطق جهان مدرن در حوزه اجتماعیات

📜جامعه شناسی منطق دوران مدرن در حوزه اجتماعیات "...نظریۀ اجتماعی در پی آن است که (در مقابل شکل های سیاسی جزئی) جامعه را همچون یک کل دریابد؛ در خصوص انواع گوناگون جامعه قائل به تمایز است و در باب آنها دست به تعمیم می زند؛ و به ویژه دل مشغول…

دو نوع فهم از جهان

📜تاریخ انگاری و تفکر " ....در این میان آخرین صورت غلبه‌ی اصول روشنگری در قامت علم‌انگاری ظاهر شد و به‌واسطه‌ی فلسفه و از قِبَل آن سر آن داشت یا درست بگوییم این سودای محال را در سر می‌پرورد که آیا می‌شود از دست «گذشته» و لذا تاریخ رها شد و…