مرور برچسب

پوزیتیویسم

شکل گیری علوم انسانی در امتداد علوم جدید

📜فلسفه و علوم انسانی "...دیلتای در کتاب ذات فلسفه تصریح می کند در وضعیت پیش آمده ناشی از علوم، کار فلسفه نه تامل کلی و عقلانی در باب وجود ، که نوعی معرفت شناسی، «نظريۀ نظريه» یا «منطق و نظريۀ معرفت » است: «فلسفه با جست و جوی کورمال در پی…

تفاوت اثبات و تایید در نظریه های علمی

📜معیارهای تایید و پذیرش "..چنانکه پیشتر متذکر شدیم، نتیجۀ مساعد، حتی اگر با آزمونهای به دست آمده باشد، نمی تواند #فرضیه را به صورت قطعی اثبات کند، بلکه کمابیش آن را از پشتیبانی شواهد بر خوردار می کند، یا کمابیش آن را تایید می کند. شدت و…

روش شناسی استقراگرایی

📜استقراگرایی "...کسانی که خود را در این قبیل رشته ها «دانشمند» می خوانند اغلب خود را پیرو روش تجربی #فیزیک می دانند. برای آنها ، این روش #تجربی شامل جمع آوری «واقعیات» به وسيلۀ مشاهده و آزمایش دقیق، و سپس استنتاج #قوانین و نظریه ها از آن…

انحصار معنای علم در حس

"....روشنگری مدرن در دو قرن هفدهم و هجدهم با نوعی از راسیونالیسم و عقل گرایی قرین بود و حضور و نفوذ عقل گرایی مانع از این می شد که علم در معنای تجربی و آزمون پذير آن محدود و مقید شود. دکارت، اسپینوزا، لایپنیتس از جمله فیلسوفان عقل…