اهمیت شناخت غرب

شهریار زرشناس

📜اهمیت شناخت غرب

“…غرب یک منطقه جغرافیایی نیست غرب جایی نیست که در آن سیاست و ایدئولوژی خاصی حاکم باشد، غرب اروپا و آمریکا نیست؛ آن را مجموعه علم و عقل و تکنیک و سیاست و ادبیات جدید و متجدد نیز نمی توان دانست بلکه غرب شرط پدید آمدن علم و تکنیک جدید و سیاست و ادب کشورها و مردمی بوده است که غرب و غربی خوانده می شود، به این معنی می توان گفت غرب یک وحدت یا یک کل است. ولی این گفته موجب سوء تفاهم شده است و از آن چنین دریافته اند که غرب کل چیزهایی است که در اروپای غربی و امریکا وجود دارد و این چیزها که اجزای کل واحدند، از هم جدا نمی شوند و اگر فردی بخواهد مثلا علم جدید را فراگیرد، باید همه اجزای دیگر را نیز اخذ کند و حال آنکه وجود همه آن اجزا و هر یک از آنها موقوف و مشروط به چیز دیگری است که مایه وحدت شده است و اگر آن نباشد این مجموع رو به سستی می رود و از هم می باشد. البته در غرب نوعی تناسب و تعادل وجود دارد اما این تعادل و تناسب، نه از اجزاست و نه از کل بلکه کل و اجزا به چیز دیگری وابسته اند…”
رضا داوری اردکانی

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:
📘 کتاب “درباره غرب” نوشته دکتر رضا داوری اردکانی
📙کتاب “تجددشناسی و غرب شناسی: حقیقت های متضاد” نوشته دکتر حسین کچویان
📗 کتاب “هستی و هبوط” و “حدیث پیمانه” نوشته حجت الاسلام حمید پارسانیا
📕 کتاب “آسیا در برابر غرب” نوشته داریوش شایگان
📙 کتاب “غرب و غربزدگی” نوشته سید احمد فردید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.