مرور رده

فیلم

ماکیاوللی و علم سیاست جدید

📜ماکیاوللی و علم سیاست جدید "....گستاخی ماکیاوللی، که در نظر داشت درباره «شیوه» کشورداری سخن بگوید و به سازگاری…