مرور رده

فیلم

ماکیاوللی و علم سیاست جدید

📜ماکیاوللی و علم سیاست جدید "....گستاخی ماکیاوللی، که در نظر داشت درباره «شیوه» کشورداری سخن بگوید و به سازگاری…

نسبت علم و فرهنگ

📜نسبت علم و فرهنگ "هر فرهنگی لایه ها و سطوح مختلف دارد، عمیق ترین لایه های فرهنگی، لایه های است که عهده دار تفسیر…

انقلاب صنعتی و نتایج آن

📜انقلاب صنعتی "در برهه کوتاه سالهای سلطنت جورج سوم تا تاجگذاری پسرش ویلیام چهارم، چهره انگلستان دستخوش دگرگونی شد.…