مرور رده

فیلم

قرآن و مقام بقای بعد الفناء

📜 توحید ذاتی "...در قوس صعود ، بحث از این است که عارف به مقامی دست می یازد که این واقعیت را به چشم دل شهود می کند.…

ویژگی‌های علم مدرن

📜ویژگی های علم جدید "...علوم جدید که بر پایه عقل مدرن و نسبت استیلاجویانه (تکنیکی) بشر با هستی بنا شده است ماهیتا…

گادامر و علوم انسانی

📜گادامر و تاریخ‌مندی علوم انسانی گادامر در مواجهه با آنچه علوم انسانی می‌خواند بر آن است که این علوم نباید تلاش…