مرور برچسب

عطاءالله بیگدلی

اوتوپیای یونانیان

📜بخشی از کتاب سیاست ارسطو "هر شهری، همچنانکه می دانیم ، نوعی #اجتماع است و هر #اجتماعی به قصد خیر برپا می گردد؛ زیر آدمی همواره می کوشد تا کاری را انجام دهد که خود #نیکو می پندارد . اما اگر همه جوامع به پاره ای از خیر نظر دارند، آن جامعه…

مولفه‌های تفکر فلسفی ابتدایی در یونان

📜یونان و پگاه اندیشه فلسفی در رویکرد اساطیری مرزی میان شناخته (موضوع شناخت ) و شناسنده ( فاعل شناخت ) نبود. انسان اسطوره ای در دریای پرتلاطم هستی چون غریقی به هر سو رانده می‌شد. او مانند فیلسوف، نظاره‌گر بر کران مانده امواج نبود، بلکه…

تفکر، فرهنگ و تمدن

📜 تفکر، فرهنگ و تمدن "...هر دوره تاریخی به دو مرحله «فرهنگ» و «تمدن» تقسیم می شود و به هر نحوی که فضا و مفهوم این دو واژه روشن گردد، نظام فلسفی خاصی نضج می گیرد. «فرهنگ» مرحله زایش تمدن است و مقدم بر آن و تمدن مرحله مرگ فرهنگ است و مؤخر…