مرور برچسب

قرون وسطی

ایده دانشگاه

📜ایده دانشگاه "...دانشگاه پاریس با ایده فلسفی خدمت به الهیات سامان یافت. سایر دانشگاه هایی که در اروپای آن زمان تأسیس شدند از ایده دانشگاه پاریس الهام گرفته اند. دومین ایده مهم فلسفی که نسل جدیدی از دانشگاه ها را با محوریت دانشگاه هاله به…

فهم انسان مسیحی قرون وسطی از خود

📜انسان مسیحی "...هنگامی که اوگوستینوس مشاهده کرد نظریه پلاگیوس و حذف انتقال گناه نخستین اساس سنت کلیسا یی را به خطر می اندازد، با جدیت تمام با این نظر مخالفت و از سنت پولوسی، دفاع کرد. به نظر او گناه آدم با پیوستگی جوهری انسانها با او به…

بورژوازی و تکوین علم مدرن

📜بورژوازی و تکوین جهان مدرن طی سده‌های آغازین هزاره دوم (پیش از رنسانس)، در لایه‌های درونی جامعه فئودالی تغییرات تاریخی بزرگی در حال تکوین بود. این تغییرات به چشم نمی‌آمدند، ولی مدام و به طور بی بازگشت در جریان بودند. جنگلها تسطیح و…

بورکهارت، رنسانس و کشف فردیت

📜 کشف فردیت و آغاز انسان در قرون وسطی چنین می‌نمود که آدمی در حال رؤیا یا نیمه بیداری به سر می‌برد؛ هر دو جهت آگاهی او- آگاهی معطوف به درون و آگاهی معطوف به بیرون- در زیر پرده ‌ای واحد قرار داشت. تار و پود این پرده از ایمان دینی و شرم و…