نسبت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی

دکتر مسعود درخشان

0

📜اقتصاد اسلامی

“…درک اقتصاد اسلامی و ویژگیهای پیشرفت اقتصادی اسلامی جز از طریق بررسی تفاوتهای مبنایی که ریشه در ایدئولوژی، جهان بینی و نگرشهای فرهنگی دارد امکان پذیر نیست. تفاوت اصلی دیدگاه های الهی از دیدگاه صادی در ایمان به غیب است. ایمان به غیب. رمز درک حقایق اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت است: «ذلک الکتاب لاریب فیه هدى للمتقین.» اما متقین چه کسانی هستند: «الذین یومنون بالغیب.» پس ایمان به غیب، مرحله اول است، مرحله دوم، اعتقاد به وحی است که کاشف از غیب می باشد. وحی ما را با حقایقی از غیب آشنا می کند که عقل با پای چوبین استدلال، مطلقا توان دستیابی به آن را ندارد. پس شناخت مختصات اقتصاد اسلامی و الگوی پیشرفت اقتصادی اسلامی جز با ایمان به غیب و تکیه بر وحی امکان پذیر نخواهد بود. اما چگونه می توان به دلالت های مشخص وحی در تنظیم امور مسلمین در همه ابعاد از جمله امور اقتصادی دست یافت؟ آیا می توان با قیاس و تاویل و نظایر آن، این دلالتها را تشخیص داد؟ پاسخ منفی است. راهکار را باید در “علم فقه” جستجو کرد که با ۱۰۰۰ سال پشتوانه فکری و کاوشهای عقلی بعد از غیبت کبری و با تکیه بر روش اصولیین، مجموعه ای از معارف اسلامی را تولید کرده است که می تواند دلالت کلام وحی را در تنظیم امور اقتحاد مسلمین کشف کند. البته تصدیق می کنیم که همه معارف اسلامی به فقه محدود نیست اما ثمرات فلسفه و حکمت اسلامی و تفسیر و تاریخ و رجال و درایه و علم اصول و نظایر آن همه بایستی در فقه و استنباط احکام الهی ظاهر شود. همچنانکه همه مباحث اقتصادی به پیشرفت اقتصادی محدود نمی شود اما ثمرات همه زیر بخشهای دانش اقتصاد همچون اقتصاد خرد و کلان، پول و بانک، تجارت و نظایر آن بایستی در سیاستگذاری های اقتصادی در تنظیم امور اقتصادی برای رسیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی ظاهر شود….”
مسعود درخشان

جهت تفصیل مباحث منابع ذیل معرفی می گردد:
📃مقاله “ملاحظاتی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” نوشته مسعود درخشان
📃مقاله “گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” نوشته حمیدرضا شاکرین
📗کتاب “اهمیت آینده‌پژوهی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” نوشته مسعود درخشان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.