مرور رده

درنگ

تاریخ تولد دانشگاه در اروپا

📜نخستین دانشگاه ها "پیش از قرن يازدهم در پاریس مدارس فعال وجود داشت؛ در ليل دولایسته ، در «صومعۀ نتردام » ، یعنی…

قرآن و مساله اجتماعی

📜اسلام و عنایتش به امر اجتماع "هیچ شکی نیست در اینکه اسلام تنها دینی است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و این…

اوتوپیای یونانیان

📜بخشی از کتاب سیاست ارسطو "هر شهری، همچنانکه می دانیم ، نوعی #اجتماع است و هر #اجتماعی به قصد خیر برپا می گردد؛…

عقل عملی و عقل نظری

📜عقل نظری و عملی "بدان که فلسفه عبارت است از استكمال نفس انسانی به سبب #معرفت و شناخت حقایق موجودات - آنگونه که…

فلسفه یونان و انسان سیاسی

‌ 📜 فلسفه کلاسیک ومسئله #انسان سیاسی مهمترین موضوع فلسفه‌سیاسی، #زندگی فلسفی است: فلسفه نه به عنوان #آموزش یا…