مرور رده

درنگ

شناخت لایه های مختلف غرب مدرن

📜پیدایش غرب مدرن «ویل دورانت»، «پترارك» و «بوكاچیو» شاعر و نویسنده ایتالیایی قرن چهاردهم را نخستین انسان‌های عصر…

معنای لیبرالیسم

📜عقل روشنگری و آزادی برای هر فرد به تنهایی سخت دشوار است خود را از نابالغی‌ای که سرشت او شده است بیرون بکشد. او…

پرسش انضمامی چه پرسشی است.

مدرنیته و تاریخی‌گری "...برداشت #مدرن از تاریخ، نخستین بار، در نیمه دوم قرن هیجدهم در آثار ویکو، منتسکیو، ولتر،…

آزادی و فلسفه مدرن

کوگیتوی دکارتی و انسان مدرن #دکارت با تاسیس اصل cogito و تفسیری که از آن به عنوان #بنیاد تزلزل ناپذیر #هستی کرد،…