مرور برچسب

ملاصدرا

برخی از کارکردهای عقل انسان

📜در انواع ادراکات "...و تعقل عبارت است از ادراک شئی از حیث ماهیت و حدش، نه از حیث چیزی دیگر، خواه تنها اخذ و اعتبار شود و یا با غیرخودش از صفاتی که بنابر این نوع از ادراک ، ادراک می شوند؛ و هر ادراکی ناگزیر از تجریدی در آن است، پس این…

تاثیر مباحث نفس‌شناسی در مباحث هستی‌شناسی فلسفی

📜علم النفس اشراقی "...از دستگاه و نظام فلسفی شیخ اشراق بر می آید که علم النفس، مبدأ متافیزیک نوری است. از این رو، در بحث نظام نوری و برای تبیین نور الانوار، انوار قاهره و انوار مفارق و...، وی از نفس آغاز می کند. بی گمان اینکه سرآغاز بحث در…

یکی از معانی عقل در حکمت اسلامی

📜عالم عقل "...بنابراین انسان را مثالی جوهری است که در عالم اشباح قائم به نفس خودش است، و نیز مثالی عقلی و جوهری است که در عالم عقول قائم به ذات خودش می باشد، و کار در هریک از موجودات طبیعی نیز این گونه است، یعنی هر کدام را سه وجود است:…

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت چهارم – عقل بالقوه و عقل بالملکه

📜عقل بالقوه و عقل بالملکه "...شکی نیست که نفس انسانی قابل و پذیرای ادراک حقایق اشیاء است، و خالی از دو امر نیست: یا این است که از تمام ادراکات خالی و تهی است و یا اینکه نیست، اگر خالی باشد- با اینکه قابل و پذیرای آن ادراکات هست - در آن…

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت سوم – عقل عملی و نظری

📜عقل نظری و عملی "بدان که فلسفه عبارت است از استكمال نفس انسانی به سبب معرفت و شناخت حقایق موجودات - آنگونه که هستند . و حكم به وجود آنها از روی تحقیق و ثبوت، همراه با براهين، نه از روی گمان و تقلید و پندار - به مقدار طاقت و وسع انسانی - و…

نگاه به عالم از منظر عرفان اسلامی

📜تماشاگه راز حسن و زیبایی الهی چون به تجلی ظهور نماید، عشق ظاهر می‌شود و این عشق چندان گداخته و آتشین است که اثری از #نفسانیت عالم و آدم باقی نمی‌گذارد. ظهور حسن و جمال الهی به تجلی است و مقید به زمان و مکان نمی‌باشد، بلکه حقیقتی ازلی و…

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت اول – عقل به عنوان موجود مجرد متعالی

📜انسان و عالم عقول "....این بحث گذشت که خداوند تعالی مقامات سه گانه‌ی خیال و عقل را مدارج و مراتب ترقی سالکین قرار داده است. پس انسان ابتدا به عالم محسوسات مادی تنزل کرده و آنگاه از این عالم به عالم محسوساتی که مجرد از ماده و لیکن مفید به…