مرور برچسب

ملاصدرا

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت چهارم – عقل بالقوه و عقل بالملکه

📜عقل بالقوه و عقل بالملکه "...شکی نیست که نفس انسانی قابل و پذیرای ادراک حقایق اشیاء است، و خالی از دو امر نیست: یا این است که از تمام ادراکات خالی و تهی است و یا اینکه نیست، اگر خالی باشد- با اینکه قابل و پذیرای آن ادراکات هست - در آن…

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت سوم – عقل عملی و نظری

📜عقل نظری و عملی "بدان که فلسفه عبارت است از استكمال نفس انسانی به سبب معرفت و شناخت حقایق موجودات - آنگونه که هستند . و حكم به وجود آنها از روی تحقیق و ثبوت، همراه با براهين، نه از روی گمان و تقلید و پندار - به مقدار طاقت و وسع انسانی - و…

نگاه به عالم از منظر عرفان اسلامی

📜تماشاگه راز حسن و زیبایی الهی چون به تجلی ظهور نماید، عشق ظاهر می‌شود و این عشق چندان گداخته و آتشین است که اثری از #نفسانیت عالم و آدم باقی نمی‌گذارد. ظهور حسن و جمال الهی به تجلی است و مقید به زمان و مکان نمی‌باشد، بلکه حقیقتی ازلی و…

معانی مختلف عقل در جهان اسلام – قسمت اول – عقل به عنوان موجود مجرد متعالی

📜انسان و عالم عقول "....این بحث گذشت که خداوند تعالی مقامات سه گانه‌ی خیال و عقل را مدارج و مراتب ترقی سالکین قرار داده است. پس انسان ابتدا به عالم محسوسات مادی تنزل کرده و آنگاه از این عالم به عالم محسوساتی که مجرد از ماده و لیکن مفید به…